За нас - За нас


Общински детски комплекс „Андрей Германов” е открит като общинско обслужващо извънучилищно звено със заповед №РД-14-39 от 25 април 2005 г. на МОН.

С влизане в сила Закона за училищно и предучилищно образование през 2016 г., Общинският детски комплекс е преименуван в Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс „Андрей Германов“.

ЦПЛР-ОДК „Андрей Германов”по смисъла на чл. 49, ал.1, т.1 от ЗПУО е общински център за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на децата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Устройството и дейността му се уреждат с Правилник приет с решение на Общински съвет - Дългопол и се утвърждава от кмета на община Дългопол.

В организационно-педагогическите форми в ЦПЛР-ОДК „Андрей Германов” участват деца, които са ученици в училищата на територията на община Дългопол.

Графикът на учебния процес е съобразен с организацията на учебното време на училищата в Община Дългопол.

Децата участващи в различните организационно-педагогически форми на   ЦПЛР-ОДК „А. Германов”, участват активно в общински, национални и международни изяви-конкурси, фестивали, състезания и печелят многобройни награди и отличия.

Всички права запазени! ©ЦПЛР-ОДК Дългопол
Suzara web design