За нас - За нас


Центъра за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс „Андрей Германов” е открит като общинско обслужващо извънучилищно звено със заповед №РД-14-39 от 25 април 2005 г. на МОН. ЦПЛР-ОДК „Андрей Германов” по смисъла на чл. 49, ал.1, т.1 от ЗПУО е общински център за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на децата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Устройството и дейността му се уреждат с Правилник приет с решение на Общински съвет - Дългопол и се утвърждава от кмета на община Дългопол.

           Всяка учебна година в организационно-педагогическите форми в ЦПЛР-ОДК „Андрей Германов” участват над 100 деца. Записването на децата и учениците за обучение в педагогическите форми в ЦПЛР - ОДК се извършва чрез събиране на заявления от учителите в краят на предходната или в началото на новата учебна година и представянето им заедно със списък на организационната форма на директора на ЦПЛР – ОДК „А. Германов”.

Графикът на учебния процес е съобразен с организацията на учебното време на училищата в Община Дългопол.

Децата участващи в различните организационно-педагогически форми на ЦПЛР-ОДК „А. Германов”, участват активно в общински,национални и международни изяви-конкурси,фестивали,състезания и печелят многобройни награди и отличия

Всички права запазени! ©ЦПЛР-ОДК Дългопол
Suzara web design